Privacyverklaring

Laurora Edelsmederij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Naam bedrijf: Laurora Edelsmederij
Adres:Lange Tiendeweg 21
Woonplaats:2801 KD GOUDA
E-mail:info@laurora.nu
Telefoon:06 57980363
Website:https://laurora.nu
K.v.K.:Rotterdam 64855821

Grondslag voor verwerking van uw persoonsgegevens

Laurora Edelsmederij verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten als goudsmid. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Laurora Edelsmederij verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Het doel en op basis van welke grondslag uw persoonsgegevens worden verwerkt

Laurora Edelsmederij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Laurora Edelsmederij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat Laurora Edelsmederij daar tussen zit.

De duur van de opslag van uw persoonsgegevens

Laurora Edelsmederij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Laurora Edelsmederij verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Laurora Edelsmederij, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Laurora Edelsmederij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Laurora Edelsmederij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Laurora Edelsmederij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover Laurora Edelsmederij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@laurora.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Laurora Edelsmederij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenumer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Laurora Edelsmederij reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Laurora Edelsmederij wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens

Laurora Edelsmederij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Laurora Edelsmederij op via info@laurora.nu.